Creșterea ocupării prin susținerea a minim 54 de întreprinderii cu profil non-agricol din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Descriere proiect


Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin înființarea și susținerea a 54 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană, din regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului a fost definit în conformitate cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Axa prioritară 3 „Locuri de munca pentru toti”, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană din cadrul POCU 20142020.


Scopul proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale în rândul persoanelor fizice care intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen mediu și lung la nivelul grupului țintă prin promovarea antreprenoriatului ca o alternativă viabilă de carieră, respectiv prin creșterea gradului de ocupare în rândul grupului țintă, persoane fizice cu vârsta peste 18 ani care intenționează să deschidă o afacere (șomeri, inactivi, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în vederea creării de noi locuri de muncă). Proiectul vizează obținerea unor beneficii pentru grupul țintă, pe termen mediu și lung, atât prin participarea la programe de educație și formare antreprenorială, cât și prin efectul pozitiv și valoarea adăugată date de promovarea principiilor egalității de șanse și nondiscriminării pe piața muncii, prin crearea și consolidarea de parteneriate/ rețele de colaborare între promotorii antreprenoriatului la nivel local și regional pentru susținerea grupului țintă, prin promovarea utilizării soluțiilor TIC în activitatea economică respectiv prin promovarea unei utilizări eficiente a resurselor și a tehnologiilor cu un grad redus de poluare. Pe lângă contribuția adusă la crearea și la înființarea de noi întreprinderi, educația antreprenorială va ajuta membrii grupului țintă (320 persoane) să își dezvolte capacitatea de inserție profesională și să manifeste un spirit „intraprenorial” mai accentuat în activitatea lor din cadrul organizațiilor existente (pentru cei care au un loc de muncă) respectiv să își sporească nivelul de competitivitate pe piața muncii, ca urmare a dobândirii de noi competențe și abilități (persoanele șomere, inactivi).


Obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Dezvoltarea competențelor necesare în vederea demarării unei afaceri pentru 320 de persoane, cu vârsta peste 18 ani, domiciliate/rezidente într-unul din cele cinci județe componente ale Regiunii de Dezvoltare Sud Vest Oltenia (Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Gorj și Olt)
Obiectiv specific 2: Creșterea numărului de întreprinderi nou înființate și a locurilor de muncă prin susținerea înființării și dezvoltării a 54 de întreprinderi în regiunea de dezvoltare SV Oltenia de către persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere (șomeri, inactivi, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere) în scopul creării de noi locuri de muncă (108 locuri noi de muncă).
Obiectiv specific 3: Asigurarea continuitătii rezultatelor obținute în cadrul proiectului, transferul și valorificarea bunelor practici la nivel regional prin elaborarea unui document de susținere /analiză a mediului antreprenorial și a unui Ghid de Bune practici, în Regiunea de Dezvoltare Sud Vest Oltenia.


Grupul țintă: Grupul tinta este format din 320 de persoane, respectiv:
- șomeri,
- persoane inactive (persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj),
- persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de munca, persoanele care desfășoară o activitate independenta, inclusiv persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale,
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b) au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea Sud-Vest Oltenia;
c) nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16-24 ani;
Grupul țintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/reședința în regiunile de implementare a proiectului (Sud-Vest Oltenia: județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea).
Grupul tinta de 320 de persoane cu domiciliul in regiunea Sud-Vest Oltenia, va respecta următorii indicatori:
- Someri – 25%, 96 de persoane;
- persoane inactive – 40%, 128 de persoane;
- persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de munca - 10%, 32 de persoane, din care 25% - femei – reprezentând 80 persoane.


Activitățile proiectului: Activitatea 1: Managementul general al proiectului/ Subactivitatea 1.1: Managementul general al proiectului
Managementul general al proiectului cuprinde planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului. Managementul proiectului este o activitate transversala care se va desfasura pe tot parcursul proiectului si va fi realizata de catre Solicitant, prin Managerul de proiect. Are ca obiectiv: definirea si stabilirea metodelor de organizare si gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activitatilor desfasurate cu resursele financiare, umane si materiale alocate/folosite si a rezultatelor atinse la finalizarea fiecarei etape/activitati, alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicati in proiect si stabilirea termenelor pentru fiecare activitate si subactivitate. Detaliere subactivitate Subactivitatea A1.1 cuprinde managementul general al proiectului: Constituirea echipelor (de management / de implementare) de proiect si responsabilitatile fiecarui expert, pregatirea echipei de management/de implementare cu privire la obiectivele, rezultatele asteptate si activitatile proiectului, a modalitatii de evaluare interna si externa si a procedurilor de implementare, planificarea proiectului - manualul de proceduri, instrumente de lucru; Monitorizare, evaluare si raportare – planul de monitorizare, sedinte lunare de monitorizare si raportare a stadiului implementării proiectului, verificare si semnarea documentatiei proiectului, intocmirea si depunerea documentatiei specifice managementului proiectului - elaborarea Rapoartelor Tehnico Financiare aferente Cererilor de rambursare, elaborarea de notificari si documente specifice solicitate de Autoritate.


Activitatea 2: Achiziții Necesare Implementării Proiectului/Subactivitatea 2.1: Achizitii Necesare Implementarii Proiectului.
Activitatea de achizitii este o activitate transversala care se va desfasura pe tot parcursul proiectului, realizata de toti partenerii. Detaliere subactivitate Toate echipamentele vor asigura logistica pe perioada implementarii proiectului, fiind necesare atat la buna desfasurare a activitatilor de management, cat si a celorlalte ( informare, organizarea de evenimente, selectia grupului tinta, programele de educatie antreprenoriala, stagiile de pregatire practica, servicii de consiliere/ consultanta/ mentorat, infiintarea de persoane juridice, implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea planurilor de afaceri). Solicitantul si partenerul vor pune la dispozitie o serie de resurse necesare implementarii proiectului, urmand ca restul resurselor de care acestia nu dispun sa fie achizitionate. Se va elabora o lista de achizitii pentru buna desfasurare a proiectului si se vor intocmi documentatiile aferente, pana la ultima etapa de atribuire a contractelor si livrare a bunurilor/ serviciilor. Achizitionarea serviciilor si produselor: echipamente, materiale consumabile necesare derularii proiectului, obiecte de inventar si servicii expertiza contabila, conform legislatiei in vigoare. Activitatea de expertiza contabila unei firme / expert contabil autorizat, cu experienta relevanta. Buna desfasurare a acestei activitati va fi asigurata prin monitorizarea periodica a acestei activitati de catre echipa de management.


Activitatea 3: Promovarea Programului de Educație Antreprenorială, Informarea potențialilor participanți și Selecția Grupului Tintă ce va participa la programele de educație antreprenorială/ Subactivitatea 3.1: Organizarea unei campanii de promovare a programului de de educație antreprenorială și informarea potențialilor participanți.
Vor fi prezentate elementele specifice ale proiectului, cu accent pe oportunitatile oferite si principalele conditii pentru a beneficia de acestea. In cadrul subactivitatii se vor realiza 2 (doua) anunturi / comunicate de presa (1 - unul de deschidere, 1 - unul de inchidere), 1(un) panou temporar, 1(o) placa permanenta si 75 (saptezecisicinci) de autocolante, cu rolul de a lansa si disemina rezultatele proiectului. Metodele si instrumentele de informare, publicitate folosite: Elemente vizuale – 2 bennere, 100 afise, 4 roll-up-uri; Masuri informative directe – inmanarea de 2000 de materiale catre potentiale persoane ale grupului tinta; Electronice – informarea, promovarea prin intermediul paginilor web. Materialele informative si promotionale - anunturile / comunicatele de presa, panoul temporar, placa permanenta, autocolantele, materiale tiparite, afisele, roll-up, bannerele, pagina web vor fi realizate în conformitate cu prevederile stipulate în Ghidul Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și Manualul de Identitate Vizuală. Proiectul își propune să formeze viitori antreprenori din fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt,Valcea). Pentru atragerea cursanților, în primele nouă luni de implementare a proiectului vor fi organizate 20 de evenimente, 5 evenimente de promovare si informare in orasele resedinta de judet (Craiova, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu și Slatina) si 15 evenimente de promovare si informare in orașele mai mari ca dimensiune demografică și economică din cadrul acestor județe (Caracal, Motru, Bals, Dragasani, Bailesti, Corabia, Calafat, Filiasi, Scornicesti, Draganesti – Olt, Dabuleni, Orsova, Rovinari, Strehaia, Bumbesti – Jiu). În cadrul celor 20 de evenimente, participanții vor fi informați despre posibilitatea înscrierii în cadrul programelor de antreprenoriat, fiind prezentate punctual următoarele aspecte: 1.Criteriile de eligibilitate; 2.Condițiile de înscriere; 3.Criteriile de selecție și departajare a participanților; 4.Beneficiile, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de participant; 5.Calendarul de desfășurare a programului; 6.Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a afacerilor ce vor fi finanțate; 7.Măsurile de monitorizare ale afacerilor create. Participanții la cele 20 de evenimente vor primi materiale informative sintetice (broșuri, materiale de prezentare). De asemenea, informarea persoanelor cu inițiative antreprenoriale cu privire la programul ce va fi derulat va fi realizată pe toată durata sub-activității în mediul online, prin intermediul următoarelor canale: - Un website dedicat al proiectului, prin intermediul căruia persoanele interesate se pot documenta cu privire la programul de susținere a antreprenoriatului, pot descărca și consulta metodologiile de organizare a activităților de susținere a antreprenoriatului și pot completa formularele de înregistrare în proiect; - Canale social media (Facebook și LinkedIn), întrucât diseminarea informațiilor poate fi făcută fără dificultăți, pe grupuri care înglobează persoane cu inițiative antreprenoriale, în special tineri antreprenori.


Activitatea 3: Promovarea Programului de Educație Antreprenorială, Informarea potențialilor participanți și Selecția Grupului Tintă ce va participa la programele de educație antreprenorială/ Subactivitatea 3.2: Derularea procesului de selecție a grupului țintă ce va participa la cursurile de antreprenoriat.
Subactivitatea se va desfasura pe perioada a 9 luni, se vor selecta cel putin 320 de persoane apartinand uneia sau mai multor categorii de grup tinta, in vederea participarii la cursurile de educatie antreprenoriala. Pentru selectarea grupului tinta, vor fi evaluate minim de 400 dosare depuse. Dosarul va cuprinde minim : 1.Formular de inregistrare a grupului tinta; 2.Declaratia pe propria raspundere ca nu a participat la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect cofinantat din Fondul Social European; 3.Declaratia pe propria raspundere ca este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate; 4.Diploma de studii - ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant(in copie); 5.Certificat de nastere (in copie); 6.Certificatul de casatorie, hotarare judecatoreasca de divort - daca este cazul (in copie); 7.C.I valabil (in copie); 8.Fisa Evaluare. Criteriile de eligibilitate a participantului in procesul de selectie sunt urmatoarele: -Sa nu fi participat la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect cofinantat din Fondul Social European; -Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate; -Este de acord sa nu participe in timpul orelor de program la activitatile proiectului (in cazul persoanelor care au un loc de munca si infiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca); -Va avea disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectat; -Este cetatean UE cu domiciliu sau resedinta legala in Romania, in regiunea Sud-Vest Oltenia -Sa se ragaseasca in categoria de persoane fizice. Se vor organiza minim 350 de inverviuri cu rolul de a definitiva lista cu persoanele care vor face parte din Grupul Tinta al proiectului. Activitatea de selectie a persoanelor se finalizeaza prin includerea acestora in grupul tinta, prin completarea formularului de inregistrare in grupul tinta in mod individual, de catre fiecare persoane selectata, in urma evaluarii dosarului si admiterii in urma interviului. Cele 320 de persoane vor participa la cursuri de educatie antreprenoriala, iar 54 dintre ei vor participa la activitati de consiliere/ consultanta si vor fi sprijiniti in implementarea planurilor de afaceri. Proiectul isi propune ca din fiecare judet al regiunii de dezvoltare Sud – Vest Oltenia sa participe la cursurile de formare antreprenoriala cate cel putin 20 de persoane. O alta propunerea este sprijinirea si infiintarea a cate cel putin 10 întreprinderi in fiecare judet al regiunii de dezvoltare Sud – Vest Oltenia. Procesul de selectie a grupului tinta va fi organizat in doua etape, astfel: - Selectia dosarelor de candidatura - Selectia pe baza interviului. Verificarea dosarelor de candidatură va viza îndeplinirea criteriilor de selecţie şi corectitudinea/completitudinea întocmirii dosarului (persoana îndeplinește criteriilor de selecţie şi a adus/transmis toate documentele conform solicitărilor). După verificarea dosarelor de candidatură persoanele declarate admise vor fi invitate sa participe la interviu cu membrii comisiei de selectie. În urma sustinerii interviului se va întocmi un Proces verbal de selectie a candidatilor in urma interviului. La finalul celor doua etape de selectie se vor întocmi lista candidaților admiși în grupul țintă.


Activitatea 4 : Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala/ Subactivitatea A4.1: Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala.
Subactivitatea se va desfasura pe parcursul a 9 luni. Programele de formare vor dura minim 40 de ore / cursant si va fi autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), pentru toate cele 320 persoane selectate. Proiectul isi propune ca din fiecare dintre cele 5 judete ale regiunii de dezvoltare Sud – Vest Oltenia sa participe la cursurile de formare antreprenoriala cel putin 20 de persoane. Aceasta este unul dintre criteriile de departajare a grupului tinta. Programul de educatie antreprenoriala va avea atat o componenta teoretica, cat si o componenta practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Se vor stabili principalele etape, metode utilizate, metodologia de derulare a programului si se vor elabora toate materialele necesare derularii acestei activitati in conditii optime. In baza intregii activitati derulate, persoanele vor fi evaluate la final din punct de vedere al competentelor si cunostintelor dobandite si pentru fiecare dintre acestia va fi elaborata o fisa/ un raport de evaluare. In cadrul subactivitatii vor fi aplicate chestionare de feedback persoanelor in vederea evaluarii satisfactiei acestora cu privire la activitatile din care au facut parte, dar si in vederea evaluarii impactului asupra grupului tinta, rezultate pe care le vor prelucra si folosi in cadrul strategiei regionale de dezvoltare a antreprenoriatului in SV Oltenia. La finalizarea programului de educatie antreprenoriala, fiecare persoana va avea urmatoarele documente: 1 plan de afaceri elaborat ce cuprind obligatoriu urmatoarele: a) descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activitati, rezultate, indicatori); b) analiza SWOT a afacerii; c) schema organizatorica si politica de resurse umane; d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrarilor care fac obiectul afacerii; e)analiza pietei de desfacere si a concurentei; f) strategia de marketing; g) proiectii financiare privind afacerea si 1 certificat de absolvire.


Activitatea 4 : Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala/ Subactivitatea A4.2: Selectarea Planurilor de Afaceri.
Se vor selecta cel putin 54 (plus 5 de rezerva) de planuri de afaceri din cele 320 de planuri elaborate in cadrul programelor de educatie antreprenoriala, in vederea infiintari si implementarii lor. Pentru selectarea cele 54 (plus 5 de rezerva) de planuri de afaceri, se vor evalua planurile de afaceri ale celor 320 de persoane care au participat la programele de educatie antreprenoriala. Planurile de afaceri elaborate trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele: I. Informatii generale: despre solicitant, informatii generale despre planul de afacere; II. Descrierea afacerii: descriere generală (context, viziune, misiune, obiective) și prezentarea industriei vizate; obiectivele firmei – planul de dezvoltare pe termen mediu, evidenţiind modul cum acesta se corelează cu investiţia propusă prin proiect; descrierea activității propuse prin proiect; justificarea necesitatii proiectului, impactul (social, economic), beneficiile si avantajele rezultatelor preconizate in urma implementarii proiectului, informatii privind resursele umane; III. Produsele/serviciile oferite; IV. Analiza de piata: marimea pietei tinta, tendinte de evolutie si potential de crestere, concurenti, potentiali clienti, strategia de vanzari si modalitati de distributie, avantajele competitive; V. Strategia de marketing: obiective generale de marketing, strategii de marketing (mixul de marketing, cei 4P; VI. Planul operaţional (descrierea tehnica a investitiei si operationalizarea acesteia); VII. Sustenabilitatea; VIII. Planul financiar. Planurile de afaceri vor fi supuse aprobarii unui juriu in care vor fi implicati 5 reprezentanti ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate si confidentialitate. Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe urmatoarele principii: -Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat; -Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului. - Prin exceptie, pot fi selectate planuri de afaceri de tip franciza. Printre conditiile de selectie ale planurilor de afaceri, se vor regasi si tine cont de urmatoarele : Cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate propun masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile de catre întreprinderile finantate; Cel putin 10% din planurile de afaceri selectate propun activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; Cel putin 10% din planurile de afaceri selectate propuna masuri ce vor promova concret inovarea sociala; Cel putin 25% din planurile de afaceri selectate propun masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau execuție de lucrari; Cel putin 10% din planurile de afaceri selectate in cadrul proiectului sa propună masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice. Sprijinirea si infiintarea a cate cel putin 10 întreprinderi in cele 5 judete ale regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia. La finalul activitatii de Selectie a planurilor de afaceri, vor fi prezentate minim urmatoarele documente justificative: 1. 54 de planuri de afaceri selectate; 2. Metodologia de selectie; 3. Documente care sustin nominalizarea comisiei de evaluare; 4. Grilele de evaluare completate si semnate de membrii comisiei de evaluare; 5. Procesul – verbal de incheiere a selectiei planurilor de afaceri.


Activitatea 4 : Derularea Programului de Educatie Antreprenoriala/ Subactivitatea A4.3 - Efectuarea de Stagii de Practică.
Subactivitatea se va desfasura pe perioada a 2 luni. Stagiile de practica vor dura minim 40 de ore, pentru toate cele 54 (plus 5 de rezerva) persoane selectate si se vor desfasura la sediul social sau, după caz, la punctul de lucru al intreprinderii selectate. Vor fi identificate/ desemnate intreprinderile unde se vor derula stagiile de practica. Pe perioada desfasurarii acestuia, stagiarii vor fi coordonati si indrumati de un reprezentant al intreprinderii, cu rol de mentor. Se vor stabili principalele etape, metode utilizate, metodologia de derulare a practicii si se vor elabora toate materialele necesare derularii acestei activitati in conditii optime. Toate persoanele vor fi permanent ghidate si monitorizate de mentori si vor primi sarcini practice, astfel incat sa intre in contact direct cu cerintele domeniului in care vor sa profeseze. Participarea la stagiul de practica va fi demonstrata prin prezentarea urmatoarelor documente: 1. Adeverinta de practica; 2.Copie CIF / ONRC al operatorului economic.


Activitatea A5: Infiintarea si Demararea Intreprinderilor/ Subactivitatea 5.1: Servicii Personalizate de Consiliere/ Consultanță/ Mentorat.
Persoanele selectate in vederea implementarii planurilor de afaceri, vor participa la activitati de consiliere/ consultanta, activitate derulata de catre un furnizor autorizat de astfel de servicii si vor avea o durata de 15 h/ sesiune. Persoanele din intreprinderi vor fi implicate in desfasurarea activitatilor de consiliere/ consultanta, in vederea obtinerii unor rezultate de invatare eficiente, completand cunostintele si aptitudinile dobandite de persoanele selectate in cadrul formarii si a stagiilor de practica. Ca metodologie, Serviciile personalizate de consiliere/ consultanta/mentorat au 2 etape: Etapa 1. Aplicarea unui Chestionar de Personalitate pe cele 54 (plus 5 de rezerva) de persoane pentru oferirea unei priviri de ansamblu asupra personalitatii individuale, mentionand sugestii legate de mediul de lucru potrivit pentru fiecare, rol in echipa si Etapa 2. Servicii personalizate de consiliere/ consultanta individuale. Dupa evaluare si finalizare chestionar, cei 54 (plus 5 de rezerva) vor parcurge o sesiune de consiliere/ consultanta individuala. Sesiunea este gandita astfel incat sa ajute persoanele selectate sa isi constientizeze atat punctele forte, cat si pe cele de imbunatatit. La finalul Serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta, toate cele 54 (plus 5 de rezerva) de persoane selectate vor avea un dosar individual ce contine: - Chestionar de Personalitate (stil de lucru, preferinta sarcini, identificare abilitati leadership); - Fisa de evaluare continand punctele forte, cat si pe cele de imbunatatit; - Recomandari profesionale in functie de tipul de personalitate si valori.


Activitatea A5: Infiintarea si Demararea Intreprinderilor/ Subactivitatea 5.2: Asigurarea Înființării și Demarării Întreprinderilor.
Subactivitatea intra integral sub incidenta ajutorului de minimis si se va desfasura pe perioada a 13 luni. va fi asigurat sprijin pentru infiintarea intreprinderilor - vor fi demarate procedurile legale pentru constituirea intreprinderilor. Infiintarea persoanelor juridice se va face conform Legii 31/1990 si trebui sa aiba sediul social in regiunea de dezvoltare Sud – Vestul Olteniei. Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie să aiba calitatea de asociati majoritari în structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, la data semnarii contractului de subventie. Proiectul isi propune sprijinirea si infiintarea a cate cel putin 10 intreprinderi in fiecare dintre cele 5 judete ale regiunii Sud – Vest Oltenia. Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta infiintarea si inceperea functionarii intreprinderilor. Grantul maxim pentru un plan de afaceri aprobat este de: 33.333,33 euro/ plan de afaceri si va fi acordat numai persoanelor juridice infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate. Acordarea acestui grant (acestei subventii) se va realiza in baza unui Contract de subventie. O transa initiala de maximum 75% din valoarea totala a ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut in contractul de subventie incheiat. Aceasta va fi acordata dupa infiintarea persoanelor juridice. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. Persoanele juridice vor primi sprijin pentru crearea a 108 de locuri de munca permanente care vor fi incadrate in intreprinderile infiintate si vor si mentinute pe toata perioada de implementare/ monitorizare. Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul. Persoanele juridice vor beneficia de activitati de promovare a intreprinderilor – promovarea activitatii intreprinderilor nou infiintate se va realiza prin crearea de pagini web, precum si prin actiuni de publicitate prin intermediul site-ului online de tip targ online/hub antreprenorial. O transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis o vor primi, dupa ce fiecare beneficiar al ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul în care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda


Activitatea 6: Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate/ Subactivitatea 6.1: Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.
Subactivitatea se va desfasura pe perioada a 6 luni si va contine actiuni care au ca scop final monitorizarea activitatii celor 54 de intreprinderi infiintate, cu privire la sustenabilitatea ideii de afacere asumate in sensul dezvoltarii, si nu doar al supravietuirii in piata, precum si a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atentii deosebite mentinerii locurilor de munca create, precum si functionalitatii intreprinderilor create. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, cel putin 2 persoane, prin prezentul proiect vor fi create minim 108 de locuri de munca permanente. La finalul implementării proiectului, indiferent de cauzele care determină fluctuatia numarului de persoane angajate, beneficiarul contractului de finanțare are obligatia sa se asigure ca numarul persoanelor angajate este cel putin egal cu numarul total asumat initial prin proiect. Tot in cadrul subactivitatii se va elabora un document de sustinere/ analiza a mediului antreprenorial, la nivel local sau regional ( Sud – Vest Oltenia). Se va elabora o Strategie de dezvoltare antreprenoriala a Regiunii Sud-Vest Oltenia in vederea diseminarii rezultatelor si experienta acumulata in cadrul proiectului. Acest document va atinge urmatoarele puncte: - O prezentare a contextului economic în care au fost înființate și devoltate cele 54 de întreprinderi -Studiile de caz aferente celor 54 de întreprinderi nou create cu evidențierea principalelor dificultăți întâlnite, obstacolele, problemele întâmpinate precum și oferirea de detalii privind soluțiile adoptate în vederea rezolvării, depășirii obstacolelor -Evidențierea punctelor comune identificate drept factori facilitatori ai antreprenoriatului -Propuneri de îmbunătățire a antreprenoriatului la nivel regional respectiv în alte sectoare de activitate. Recomandarile si propunerile vor putea fi integrate in politicile si strategiile solicitantului si/sau a partenerului, politici si strategii locale, regionale sau nationale si/sau la nivel legislativ. Strategia va fi publicata pe pagina web a proiectului/ a solicitantului, partenerului si va fi oferita spre descarcare in mod gratuit tuturor celor interesati sa il acceseze.